Arbetsrätt Publikationer

Arbetsrättsliga utmaningar i kölvattnet av Metoo-rörelsen

Höstens Metoo-rörelse har följts av an­mäl­ning­ar om sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er och krän­kan­de sär­be­hand­ling på vå­ra ar­bets­plat­ser. Juridiken er­bju­der dock in­te all­tid tyd­li­ga lös­ning­ar och som ar­bets­gi­va­re finns in­te hel­ler själv­kla­ra svar på vil­ka åt­gär­der som ska vid­tas i oli­ka si­tu­a­tio­ner.

Hamiltons ar­bets­rätt­spe­ci­a­list Erik Danhard med­ver­kar nu i en ar­ti­kel som Dagens Nyheter pub­li­ce­rat gäl­lan­de de ar­bets­rätts­li­ga ut­ma­ning­ar­na i köl­vatt­net av Metoo.

Artikeln i DN hit­tar du här!