Insolvens och rekonstruktion Uppdrag

Onoff-konkursen avslutad - efter sex år

Onoff-konkursen där Hamilton skött kon­kurs­för­valt­ning­en är av­slu­tad ef­ter sex och ett halvt år. Utdelningen till le­ve­ran­tö­rer och and­ra opri­o­ri­te­ra­de ford­rings­ä­ga­re blev re­kord­höga 38,2 %.

De sista ut­be­tal­ning­ar­na ge­nom­för­des i ja­nu­a­ri 2018. Prioriterade ford­rings­ä­ga­re med sä­ker­het fick full ut­del­ning in­klu­si­ve rän­ta. Anledningen till den långa kon­kurs­ti­den var att kon­kurs­bo­et fram­gångs­rikt drev ett stort an­tal tvis­ter om bland an­nat åter­vin­ning av kvitt­ning samt tvis­ter med oli­ka hy­resvär­dar som till­för­de kon­kurs­bo­et sto­ra be­lopp. Totalt in­bring­a­de kon­kur­sen ca 350 Mkr vid ut­för­sälj­ning­ar­na un­der den fort­sat­ta drif­ten.

Aktuellt

Se fler Uppdrag