Hamilton Nyhet

Hamilton Insights - En serie specialistutbildningar för bolagsjurister

Vi vet att de af­fär­sju­ri­dis­ka ut­ma­ning­ar­na är många och stäl­ler höga krav på dig som bo­lag­sju­rist. Hamilton er­bju­der där­för un­der 2018 en se­rie ut­bild­ning­ar un­der led­ning av vå­ra spe­ci­a­lis­ter. Vår mål­sätt­ning är att ge dig nya per­spek­tiv och kun­skap för att han­te­ra cen­tra­la ju­ri­dis­ka frå­gor i din verk­sam­het. Hamilton Insights om­fat­tar fo­kus­om­rå­den där vi vet att ut­ma­ning­ar­na och för­vänt­ning­ar­na på dig som bo­lag­sju­rist är sär­skilt krä­van­de.

Här kan du ta del av ak­tu­ellt ka­len­da­ri­um för Hamilton Insights.