Karriär Publikationer

Vad har Emil, 34, gjort för att lyckas ta sig hela vägen till partnerskap på Hamilton?

Emil Hedberg är 34 år, re­dan part­ner och ut­nämnd till ”Next Generation Lawyer”. På Hamilton får han, ut­ö­ver att kom­bi­ne­ra ju­ri­dik och af­fä­rer, ar­be­ta med kom­plexa trans­ak­tio­ner in­om ka­pi­tal­mark­nadsju­ri­dik.

Läs ar­ti­keln med Emil här!

Aktuellt

Se fler Publikationer