Karriär Publikationer

Så går ett stort företagsförvärv till

Här be­rät­tar vi hur ar­be­tet gick till när vi hjälp­te MTGx att ge­nom­fö­ra ett stort in­ter­na­tio­nellt för­värv av InnoGames, ett glo­balt le­dan­de spel­ut­veck­lings­bo­lag som har över 150 mil­jo­ner re­gi­stre­ra­de spe­la­re över he­la värl­den. Läs här om MTGs re­sa från tra­di­tio­nell me­di­e­le­ve­ran­tör till en di­gi­tal un­der­håll­nings­kon­cern för fram­ti­dens publik!

Aktuellt

Se fler Publikationer