Hamilton Publikationer

Rapport om den nya upphandlingslagstiftningen

Hamilton har för tret­ton­de året i rad skri­vit en rap­port om of­fent­lig upp­hand­ling i Sverige i pub­li­ka­tio­nen ”Getting the Deal Through – Public Procurement 2017”, ut­gi­ven av Law Business Research Ltd. Rapporten är i Q&A-format och be­hand­lar prak­tis­ka frå­gor kring den nya svens­ka upp­hand­lings­lag­stift­ning­en, som trätt ikraft un­der 2017.

Rapporten hit­tar du här!