Hamilton Publikationer

Dags att välja inriktning i dina juridikstudier?

Dags att väl­ja in­rikt­ning i di­na ju­ri­dik­stu­di­er? Ida på Bank & Finans och Josefin på Tvist re­der här ut vad ar­be­tet in­om de­ras rätts­om­rå­den egent­li­gen in­ne­bär och ger si­na bäs­ta tips in­för stu­di­e­ti­den. Vi be­rät­tar ock­så hur stor be­ty­del­se för­djup­nings­kur­sen egent­li­gen har för fram­ti­da jobb.

Artikeln hit­tar du här!