Insolvens och rekonstruktion Uppdrag

Boomerang i konkurs

Klädkedjan Boomerang för­sat­tes i kon­kurs den 4 ja­nu­a­ri 2018. Michael Levin, Hamilton, ut­sågs till kon­kurs­för­val­ta­re. Gruppen be­står av mo­der­bo­la­get Boomerang AB samt dot­ter­bo­la­gen Boomerang International och Boomerang Retail AB. I det se­na­re bo­la­get finns de 15 bu­ti­ker­na med för­sälj­ning av klä­der. Ca 125 an­ställ­da be­rörs av kon­kur­sen. Konkursboet dri­ver verk­sam­he­ten vi­da­re med ut­för­sälj­ning i bu­ti­ker­na un­der en över­gångs­pe­ri­od sam­ti­digt som för­hand­ling­ar äger rum med en even­tu­ell kö­pa­re av rö­rel­sen.

Aktuellt

Se fler Uppdrag