Karriär Publikationer

Hur är det att arbeta som jurist kontra att plugga juridik?

Hur är det att ar­be­ta som ju­rist kont­ra att plug­ga ju­ri­dik? Och vad bör du tän­ka på när du kom­mer till en ad­vo­kat­fir­ma som ny­ex­a­mi­ne­rad stu­dent? I den förs­ta  de­len av Hamiltons vi­de­o­se­rie för stu­den­ter får du ta del av vär­de­ful­la tips och råd från Ida Hermansson, bi­trä­dan­de ju­rist i Hamiltons Bank och fi­nans team.

Du mås­te va­ra bra på allt när du bör­jar job­ba, el­ler? I av­snitt 2 med ju­rist­pa­ne­len sva­rar Emil Hedberg, part­ner i Hamiltons verk­sam­hets­grupp Kapitalmarknad, på vad han ha­de ve­lat ve­ta un­der stu­di­e­ti­den. Emil är ut­nämnd till “Next Generation Lawyer” av le­dan­de in­ter­na­tio­nellt ran­kingin­sti­tut och även ut­sedd av Veckans Affärer till en av Sveriges 101 Supertalanger.

 ”Generellt hög­re tem­po på ad­vo­kat­fir­ma än uni­ver­si­te­tet” – i det tred­je och sista av­snit­tet med Juristpanelen sva­rar Erica Hegerin, ad­vo­kat in­om Corporate | M&A, på vad hon ha­de ve­lat ve­ta un­der stu­di­e­ti­den.

 

Aktuellt

Se fler Publikationer