Karriär Publikationer

Intervju med sommarnotarie Stina Jansson

Vad har va­rit mest ut­ma­nan­de och lä­ro­rikt?

– Som som­mar­no­ta­rie på Hamilton pla­ce­ras du in­te i nå­gon sär­skilt verk­sam­hets­grupp, ut­an ar­be­tar grän­sö­ver­skri­dan­de in­om fle­ra ar­bets­grup­per. Det är nå­got jag har upp­skat­tat väl­digt myc­ket. Det har bi­dra­git till en helt an­nan bredd i mi­na kun­ska­per än vad jag an­nars ha­de er­hål­lit, och det ut­an att tap­pa dju­pet i kun­ska­per­na. Något som ock­så har va­rit bå­de ut­ma­nan­de och lä­ro­rikt är in­te ba­ra ar­bets­upp­gif­ter­nas va­ri­a­tion, ut­an ock­så ar­bets­upp­gif­ter­nas art. Som stu­dent på ju­rist­pro­gram­met får man säl­lan chan­sen att tes­ta på prak­tiskt ju­ri­diskt ar­be­te på rik­tigt. Sommarnotarietjänsten på Hamilton har möj­lig­gjort det för mig och jag har fått ta mig an många ju­ri­diskt kva­li­fi­ce­ra­de ar­bets­upp­gif­ter som har satt mi­na kun­ska­per på prov.

Vad har va­rit ro­li­gast?

– Vad som har va­rit ro­li­gast häng­er i mångt och myc­ket sam­man med vad som ock­så har va­rit mest ut­ma­nan­de och lä­ro­rikt. Som jag nämn­de ovan har jag ar­be­tat in­om fle­ra verk­sam­hets­grup­per och in­te ba­ra en. Det har gett mig chan­sen att få ar­be­ta nä­ra fle­ra av fir­mans skick­li­ga ju­ris­ter och part­ners vil­ket har va­rit väl­digt häf­tigt. En an­nan sak som har va­rit rik­tigt ro­ligt är ar­bets­upp­gif­ter­na. Dels har de va­ri­e­rat myc­ket ef­tersom jag har er­hål­lit ar­bets­upp­gif­ter från oli­ka håll och från oli­ka ar­bets­grup­per, dels har in­ne­hål­let i upp­gif­ter­na va­rit av kva­li­fi­ce­rad art och i många fall upp­gif­ter som en bi­trä­dan­de ju­rist på Hamilton an­nars ha­de gjort. Det har gjort att jag verk­li­gen fått tes­ta på ju­ri­styr­ket på rik­tigt vil­ket har va­rit oer­hört spän­nan­de och jag har fått en käns­la för vad ar­be­tet fak­tiskt hand­lar om in­om fle­ra oli­ka om­rå­den. Att få ar­be­ta in­om ra­men för fle­ra verk­sam­hets­grup­per och till­de­las så kva­li­fi­ce­ra­de ar­bets­upp­gif­ter är nå­got jag tyc­ker är ut­mär­kan­de med som­mar­no­ta­ri­e­tjäns­ten hos Hamilton och det är en mo­dell jag hop­pas att Hamilton dri­ver vi­da­re även i fram­ti­den. Slutligen mås­te jag näm­na möj­lig­he­ten att lä­ra kän­na så många fan­tas­tis­ka med­ar­be­ta­re. Det har va­rit en ära att få ar­be­ta till­sam­mans med al­la på Hamilton och jag ser fram emot att träf­fas igen. Med mig hem till Göteborg tar jag många nya kon­tak­ter och vän­ner.

Som stu­de­ran­de må­lar man upp en bild av li­vet på en ad­vo­kat­fir­ma – hur har din bild för­änd­rats?

– Bilden av att det på en stor ad­vo­kat­fir­ma ar­be­tar ex­tremt skick­li­ga ju­ris­ter som brin­ner för det dem gör stäm­mer helt klart av över­ens med den bil­den jag ha­de ti­di­ga­re och det är nå­got som har be­kräf­tats un­der ti­den på Hamilton. Det som jag har bli­vit po­si­tivt över­ras­kad av är den lätt­sam­ma och var­ma stäm­ning­en som rå­der på he­la fir­man – trots att ar­be­tet hu­vud­sak­li­gen sker i verk­sam­hets­grup­per så är al­la öpp­na för att bi­dra med sin kom­pe­tens och kun­skap där det be­hövs och det märks att samt­li­ga är ett team som strä­var ef­ter ett ge­men­samt mål. Stämningen på fir­man är all­tid po­si­tiv och al­la är hjälp­sam­ma om man har frå­gor el­ler vill bol­la idéer.  Jag har trivts myc­ket bra och har sett fram emot att gå till job­bet var­je dag. Att ar­be­ta på en af­färsju­ri­disk fir­ma som Hamilton är bå­de ro­li­ga­re och lä­ro­ri­ka­re än vad jag ha­de kun­nat fö­re­stäl­la mig. Affärsjuridik är de­fi­ni­tivt nå­got jag kan tän­ka mig ar­be­ta med i fram­ti­den!

Aktuellt

Se fler Publikationer