Fastighet Publikationer

Viktigt att tänka på vid bostadsprojekt

Nybyggnationen av bo­stä­der har ökat dra­ma­tiskt un­der de se­nas­te åren. I den­na ar­ti­kel går Hamilton ige­nom någ­ra frå­gor som of­ta upp­kom­mer i sam­band med teck­nan­de av ex­plo­a­te­rings­av­tal och över­lå­tel­ser av bo­stads­ut­veck­lings­pro­jekt. Artikeln hit­tar du här!

Aktuellt

Se fler Publikationer