Fastighet Uppdrag

Hamilton agerar legal rådgivare till Scandinavian Property Group (SPG)

Hamilton age­rar le­gal råd­gi­va­re till SPG i sam­band med för­värv av fas­tig­het i Haninge, med an­slut­ning till bo­stads­ut­veck­lings­pro­jek­tet Vega.

Hamiltons team be­står av

Charles Andersson, Alexander Adamsson och Linnea Torbjörnsson.