Kapitalmarknad Uppdrag

Hamilton företräder ABRY Partners

Hamilton fö­re­trä­der 1A Smart Start, LLC, port­följ­bo­lag till ame­ri­kans­ka risk­ka­pi­tal­bo­la­get ABRY Partners, i sam­band med dess of­fent­li­ga upp­köp­ser­bju­dan­de av­se­en­de samt­li­ga ak­ti­er i Dignita Systems AB, listat på AktieTorget. Vederlaget i er­bju­dan­det är 11,30 kro­nor kon­tant per ak­tie, vil­ket mot­sva­rar en pre­mie om 41,3 pro­cent jäm­fört med Dignita Systems stäng­nings­kurs da­gen fö­re of­fent­lig­gö­ran­det av er­bju­dan­det. De två störs­ta ak­tieä­gar­na i Dignita Systems, Björkbron AB och Jumeirah Limited, med ett sam­man­lagt in­ne­hav om 76,2 pro­cent av an­ta­let ute­stå­en­de ak­ti­er och rös­ter i bo­la­get, har oå­ter­kal­le­li­gen och ovill­ko­rat åta­git sig att ac­cep­te­ra er­bju­dan­det. Dignita Systems obe­ro­en­de bud­kom­mit­té har en­häl­ligt re­kom­men­de­rat ak­tieä­gar­na att ac­cep­te­ra er­bju­dan­det.

En er­bju­dan­de­hand­ling av­se­en­de er­bju­dan­det be­räk­nas of­fent­lig­gö­ras om­kring den 15 maj 2017. Acceptperioden för­vän­tas in­le­das om­kring den 16 maj och av­slu­tas om­kring den 7 ju­ni 2017.

Kirkland & Ellis är ju­ri­disk råd­gi­va­re av­se­en­de ame­ri­kansk rätt och Danske Bank är trans­ak­tions­råd­gi­va­re.

Hamiltons team be­står av

Jon Ericson, Emil Hedberg, Joachim Funariu, Carl Magnusson, Mikaela Alderhorn och Sofia Timoudas.