Arbetsrätt Nyhet

Hamilton har företrätt General Electric

Hamilton har fö­re­trätt General Electric i sam­band med för­sälj­ning­en av dess in­ter­na­tio­nel­la verk­sam­het in­om sig­nal­sy­stem för ca 800 mil­jo­ner USD. Hamiltons team an­sva­ra­de för de svens­ka de­lar­na av trans­ak­tio­nen till­sam­mans med Paul Hastings, och be­stod av Martin Prager, Erik Danhard, Fredrik Linder, Lisa Ericsson, Mikael Dubois, Christofer Hemsedal och Sevan Kosejian.