Hamilton Nyhet

Proffice förvärvar minoritetsandel i Dfind

Dfind AB är ett re­kry­te­rings- och kon­sult­fö­re­tag spe­ci­a­li­se­rat på IT. Bolaget grun­da­des år 2005 och har när­ma­re 600 med­ar­be­ta­re i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping, Oslo och Stavanger. Proffice AB är ett av Nordens störs­ta spe­ci­a­list­fö­re­tag in­om be­man­ning. Proffice har se­dan 2005 ägt 51 pro­cent av ak­ti­er­na i Dfind och ett ut­köp av mi­no­ri­tets­ä­gar­na var ur­sprung­li­gen pla­ne­rat till bör­jan av 2013. Förvärvet ti­di­ga­re­la­des och ge­nom­för­des den 12 ja­nu­a­ri 2012. Martin Prager, Fredrik Gillgren, Linn Jonsson och Christoffer Thibblin bi­träd­de säl­jar­na.