Hamilton Uppdrag

Hamilton vann viktigt skadeståndsmål

Hamiltons Tom Johansson och Johan Danelius har vun­nit ett upp­märk­sam­mat mål vid Stockholms tings­rätt. De har fö­re­trätt den för­re VD:n i det ti­di­ga­re NGM-noterade bo­la­get Countermine, Christer Bergquist, som var stämd på 35 mil­jo­ner kr för att han skul­le ha läm­nat vil­se­le­dan­de upp­gif­ter i sam­band med en ak­ti­e­e­mis­sion. Tingsrätten ogil­lar ta­lan helt. Målet har rönt stor upp­märk­sam­het i af­färs­pres­sen och in­rym­de fle­ra prin­ci­piellt vik­ti­ga frå­gor kring sty­rel­sens och den verk­stäl­lan­de di­rek­tö­rens an­svar för in­for­ma­tions­giv­ning i sam­band med en emis­sion.