Hamilton Nyhet

Hamilton företräder AAC Capital Partners vid försäljningen av aktierna i FlexLink Holding AB

FlexLink är en världs­le­dan­de le­ve­ran­tör av hög­kva­li­ta­ti­va lös­ning­ar för pro­duk­tions­lo­gistik. FlexLink har hu­vud­kon­tor i Göteborg och mer än 800 an­ställ­da i 26 län­der. Köpare är Coesia S.p.A., med hu­vud­kon­tor i Bologna, Italien. Förvärvet är vill­ko­rat av god­kän­nan­de av kon­kur­rensmyn­dig­he­ter.

Hamiltons team be­står av Thomas Myrdal, an­sva­rig de­lä­ga­re (M&A) samt de­lä­gar­na Martin Prager (M&A), Maria Rosén (M&A), Fredrik Gillgren (Banking & Finance) och Fredrik Linder (kon­kur­rens) samt bi­trä­dan­de ju­ris­ter­na Lisa Ericsson, Christoffer Thibblin, Jennie Lööw, Pontus Stenbeck och Camilla Antoft Scheiman.