Hamilton Nyhet

Onoff lever vidare i Estland

Konkursförvaltaren i Onoff-konkursen, Lars Eric Gustafsson på ad­vo­kat­fir­man Hamilton, har ge­nom­fört yt­ter­li­ga­re en för­sälj­ning från kon­kurs­bo­et. Det är fö­re­ta­gets est­nis­ka dot­ter­bo­lag, Onoff Eesti, med sex bu­ti­ker, som har sålts till det est­nis­ka fö­re­ta­get Baltic Retail.

I sam­band med för­sälj­ning­en har Baltic Retail dess­utom teck­nat ett fran­chi­se­av­tal med det svens­ka fö­re­ta­get Telecall som äger va­ru­mär­ket Onoff. Telecalls av­sikt är att ex­pan­de­ra Onoff i Baltikum till­sam­mans med Baltic Retail.

– Istället för att av­veck­la verk­sam­he­ten i Estland när kon­kur­sen var ett fak­tum i som­ras be­stäm­de vi oss för att dri­va den est­nis­ka verk­sam­he­ten vi­da­re till dess att vi kun­de gö­ra en avytt­ring på go­da vill­kor, sä­ger Lars Eric Gustafsson. Det är det som vi nu har lyc­kats med när vi har kun­nat säl­ja bo­la­get i sin hel­het. Det är ex­tra ro­ligt att vi dess­utom har kun­nat med­ver­ka till en lös­ning som in­ne­bär att Onoff som va­ru­mär­ke kom­mer att le­va kvar i Estland.

Kontaktpersoner:

För säl­ja­ren: kon­kurs­för­val­ta­ren Advokat Lars Eric Gustafsson,
te­le­fon 0708-39 61 36
email: lars.er­ic.gustafs­son@ha­mil­ton.se

För kö­pa­ren: Dennis Jansén, Country Manager
mo­bil: +372 530 288 99
email: den­nis.jan­sen@onoff.se