Hamilton Nyhet

Bouppteckningen i Onoff-konkursen är klar.

Förvaltaren i Onoff-konkursen, ad­vo­kat Lars Eric Gustafsson på Hamilton Advokatbyrå, läm­nar idag in kon­kurs­boupp­teck­ning­en. Av den­na fram­går att till­gång­ar­na i Onoff:s kon­kurs­bo upp­går till ca 220 mkr och skul­der­na till ca 571 mkr.

Tillgångarna i bo­et kom­mer främst från kon­kurs­bo­ets fort­sat­ta verk­sam­het un­der ti­den när­mast ef­ter kon­kur­sen och från för­sälj­ning­en av Onoff-butiker till Expertkedjan. Utförsäljningen av Onoffs sto­ra va­ru­la­ger har va­rit myc­ket fram­gångs­rik och kon­kurs­bo­et har i ge­nom­snitt fått in ca 60 pro­cent av va­ru­la­ger­vär­det.

– Vi är myc­ket nöj­da med att vi har lyc­kats säk­ra be­ty­dan­de vär­den till kon­kurs­bo­et sä­ger Lars Eric Gustafsson. Tack va­re af­fä­ren med Expertkedjan och den fram­gångs­ri­ka fort­sat­ta drif­ten av kon­kurs­bo­et, be­räk­nas ut­del­ning till opri­o­ri­te­ra­de ford­rings­ä­ga­re kun­na ske med minst 20 pro­cent och kanske mer. Affären med Expertkedjan in­ne­bar ock­så att ett stort an­tal an­ställ­da kun­de be­hål­la si­na jobb och hu­vud­de­len av al­la lö­ne­ford­ring­ar kom­mer att täc­kas av den stat­li­ga lö­ne­ga­ran­tin.

Onoff kon­kur­sen som in­led­des den 11 ju­li är en av Sveriges störs­ta kon­kur­ser un­der se­na­re år om man ser på det sam­man­lag­da vär­det, an­ta­let an­ställ­da och verk­sam­he­tens om­fatt­ning.

– En så­dan här stor kon­kurs krä­ver myc­ket re­sur­ser sä­ger Lars Eric Gustafsson. Totalt har vi va­rit som mest 30 per­so­ner på Hamilton som un­der som­ma­ren har va­rit en­ga­ge­ra­de i ar­be­tet med re­a­li­se­ring av till­gång­ar, han­te­ring av per­sonal­frå­gor för 1000 an­ställ­da mm. Mycket ar­be­te åter­står fort­fa­ran­de med att re­a­li­se­ra res­te­ran­de till­gång­ar och att ut­re­da kon­kur­sen och upp­rät­ta för­valt­ar­be­rät­tel­se. Vi kom­mer ock­så att in­le­da ett be­vak­nings­för­fa­ran­de där al­la ford­rings­ä­ga­re får an­mä­la si­na krav till tings­rät­ten. Min am­bi­tion är att kon­kur­sen kan va­ra av­slu­tad un­der and­ra halv­å­ret 2012.

Konkursförvaltaren Advokat Lars Eric Gustafsson, kan nås på te­le­fon 0708-396136