Hamilton Nyhet

ONOFF i konkurs och Hamilton Advokatbyrå sköter konkursen

Styrelsen i ONOFF Sverige AB har idag, mån­dag 11 ju­li, 2011, läm­nat in kon­kur­san­sö­kan till Attunda Tingsrätt. Tingsrätten har ut­sett Advokat Lars Eric Gustafsson på Hamilton Advokatbyrå till kon­kurs­för­val­ta­re.

Hemelektronikmarknaden präglas se­dan fle­ra år av hård kon­kur­rens, pris­press och svag lön­sam­het. Under se­na­re tid har den­na si­tu­a­tion yt­ter­li­ga­re för­vär­rats. I den­na ex­tre­ma mark­nads­si­tu­a­tion har ONOFF ham­nat un­der svår press. 2010 för­lo­ra­de ONOFF 152 MSEK. Förlusterna har fort­satt un­der 2011.

ONOFFs äga­re har un­der lång tid skju­tit till ka­pi­tal för att tryg­ga fö­re­ta­get, men gör nu be­döm­ning­en att den nu­va­ran­de mark­nads­si­tu­a­tio­nen in­te kom­mer att för­bätt­ras in­om över­skåd­lig tid och kan där­med in­te mo­ti­ve­ra att till­fö­ra bo­la­get yt­ter­li­ga­re ka­pi­tal. Styrelsen för ONOFF såg där­för ing­en an­nan ut­väg än att be­gä­ra fö­re­ta­get i kon­kurs.

ONOFF bil­da­des 1982 och har haft god till­växt fram till 2007. ONOFF har 67 bu­ti­ker i Sverige, 6 bu­ti­ker i Estland och 1 bu­tik i Finland. Butikerna i Estland drivs i ett dot­ter­bo­lag och be­rörs in­te av kon­kur­sen i dags­lä­get.

-Vi har re­dan fle­ra an­mäl­da kö­pa­re till he­la el­ler de­lar av ked­jan, sä­ger Lars Eric Gustafsson. Till dess vi träf­fat ett av­tal fort­sät­ter re­an med 25-30 % ra­batt på he­la sor­ti­men­tet i al­la de svens­ka bu­ti­ker­na