Hamilton Nyhet

Nära hälften av Onoffs butiker sålda

Konkursförvaltaren i Onoff, Lars Eric Gustafsson, ad­vo­kat på Hamilton har avytt­rat sto­ra de­lar av kon­kurs­drab­ba­de Onoff till Expert AB.

Expert för­vär­var 30 av Onoffs bu­ti­ker och tar där­med över bå­de an­ställ­da och va­ru­lag­ret i des­sa bu­ti­ker. Affären in­klu­de­rar även Onoffs cen­tra­la la­ger dock ej la­ger­lo­ka­len i Linköping och de an­ställ­da på lag­ret.

Personalen i de Onoff-butiker som Expert kö­per kom­mer att bli er­bjud­na ny an­ställ­ning i sam­ma bu­tik med Expert som ar­bets­gi­va­re. Ett an­tal av de an­ställ­da vid hu­vud­kon­to­ret kom­mer ock­så att er­bju­das an­ställ­ning in­om Expert.

Kvar i kon­kurs­bo­et ef­ter Experts köp är nu 37 bu­ti­ker och Onoffs ti­di­ga­re hu­vud­kon­tor.

– Det är myc­ket gläd­jan­de att vi så snabbt har lyc­kats att hit­ta en kö­pa­re till en så stor del av Onoffs bu­ti­ker sä­ger Lars Eric Gustafsson. Nu ar­be­tar jag vi­da­re för att fin­na en el­ler fle­ra kö­pa­re till de öv­ri­ga bu­ti­ker­na. Jag har go­da för­hopp­ning­ar att det kom­mer va­ra möj­ligt för fler­ta­let av dem ock­så sä­ger Lars Eric Gustafsson. Min am­bi­tion är att bå­de ford­rings­ä­ga­re och an­ställ­da ska ha fått klar­het om hur den­na kon­kurs kom­mer att slu­ta fö­re ju­li må­nads ut­gång.

De Onoff-butiker som ex­pert kö­per är:

Borås

Motala

Falun

Nyköping

Farsta

Sickla

Fältöversten

Skövde

Halmstad

Södertälje

Helsingborg

Trelleborg

Hässleholm

Uddevalla

Kalmar

Uppsala

Karlskrona

Varberg

Katrineholm

Växjö

Kista

Ystad

Kristianstad

Åkersberga

Kungsgatan

Ängelholm

Lidköping

Örnsköldsvik

Mora

Östersund

Konkursförvaltaren Lars Eric Gustafsson har bl.a. bi­trätts av de­lä­gar­na och ad­vo­ka­ter­na Michael Levin och Gabriel Albemark, Advokaterna Per Nilsson och Anna Philipson, jur kand Ylva Holst Lindstöm och Christoffer Thibblin m.fl.