Hamilton Nyhet

Fortfarande ett trettiotal Onoff-butiker till salu i Sverige

Sex Onoffbutiker i Estland i dot­ter­bo­lag drivs vi­da­re av kon­kurs­bo­et

Söndagen den 31 ju­li var sista da­gen som kvar­va­ran­de Onoff-butiker i Sverige som in­te sålts till Expert hölls öpp­na med en slut­rea på 70 %.

-Utförsäljningen av Onoffs sto­ra va­ru­la­ger i de eg­na bu­ti­ker­na se­dan kon­kurs­ut­brot­tet den 11 ju­li har va­rit myc­ket fram­gångs­rik och kon­kurs­bo­et har i ge­nom­snitt fått in ca 80-90 % av va­ru­la­ger­vär­det, sä­ger kon­kurs­för­val­ta­ren Lars Eric Gustafsson.

De tret­tio bu­ti­ker som Expert för­vär­va­de och till­träd­de den 25 ju­li öpp­nar un­der ny flagg den­na vec­ka.

De kvar­va­ran­de bu­ti­ker­na i Sverige har va­rit myc­ket svå­ra­re att få nå­got snabbt av­slut på trots in­ten­si­va för­hand­ling­ar med oli­ka kö­pa­re. I hel­gen har där­för des­sa bu­ti­ker an­non­se­rats ut i lo­kal och riks­press var för sig. Hyresvärdarna har ock­så i vis­sa fall själ­va ta­git över an­sva­ret för att hit­ta nya hy­res­gäs­ter. Generellt är det svå­ra­re att hit­ta nya äga­re till bu­ti­ker ut­an­för stor­stads­re­gi­o­ner­na.

-Det är en stor för­del för kon­kurs­bo­et ju fler bu­ti­ker som kan över­lå­tas ef­tersom det mins­kar skuldsi­dan i kon­kur­sen ef­tersom så­väl fram­ti­da hy­ror som i vis­sa fall lö­nes­kul­der­na mins­kar om Onoffs per­so­nal kan få ny an­ställ­ning hos en ny äga­re som sked­de med Expertöverlåtelsen, sä­ger Lars Eric Gustafsson.

Hamilton Advokatbyrå 2011-08-01