Hamilton Nyhet

Allokton AB beviljades ackord 12.7.2011

Hamilton har va­rit om­bud för Allokton AB och Allokton Projekt AB i de fö­re­tags­re­kon­struk­tio­ner som den 12 ju­li 2011 ge­nom be­slut av Stockholms tings­rätt led­de fram till att bo­la­gen be­vil­ja­des ac­kord på 32,5 %. Detta är ett av de sista ste­gen i re­kon­struk­tio­nen av Alloktonkoncernen. I tea­met från Hamilton har del­ta­git bl.a. ad­vo­ka­ter­na Per Månsson, Hans Renman, Fredrik Gillgren, Maria Rosén och Pontus Stenbeck.