Hamilton Nyhet

Hamilton vann Chambers Client Service Award 2011

Under pris­ut­del­ning­en för Chambers Europe Awards 2011 er­höll Hamilton det pre­stige­fyll­da pri­set ’Client Service Awards’. Utnämningen ba­se­ras på ob­jek­ti­va un­der­sök­ning­ar som Chambers ge­nom­för var­je år med kli­en­ter och ad­vo­ka­ter. Det är en ära för Hamilton att bli be­lö­nad med det fi­nas­te av pri­ser. Att va­ra den by­rå i Sverige som an­ses ha för­träff­lig ser­vice och som har mest nöj­da kli­en­ter.

Hamilton är även högt ran­ka­de in­om fle­ra av by­råns verk­sam­hets­om­rå­den ex­em­pel­vis ar­bets­rätt, obe­stånd och tvist­lös­ning. Dessutom är många av by­råns part­ners högt ran­ka­de in­di­vi­du­ellt.