Hamilton Nyhet

Opcon AB har tecknat avtal

Börsnoterade Opcon AB har teck­nat av­tal med GEM Investment Advisers och GEM Global Yield Fund om en fi­nan­sie­rings­fa­ci­li­tet på upp till 250 mkr över 36 må­na­der. Avtalet ger Opcon möj­lig­het att suc­ces­sivt ta in ka­pi­tal mot rätt att teck­na ak­ti­er Opcon. Hamilton fö­re­träd­de Opcon ge­nom Jan Gregorsson, Martin Prager och Pontus Stenbeck.