Kapitalmarknad Partner

Ola Lidström

Kontakt

D: +46 8 505 501 08

M: +46 70 396 44 45

ola.lidstrom@hamilton.se

Ola Lidström Ola Lidström
Kapitalmarknad Partner

Ola Lidström

Ola Lidström är part­ner i Hamiltons verk­sam­hets­grupp Kapitalmarknad. Han har om­fat­tan­de er­fa­ren­het av att bi­trä­da emit­ten­ter, emis­si­ons­in­sti­tut, ak­tieä­ga­re, bud­gi­va­re och and­ra ak­tö­rer på ka­pi­tal­mark­na­den i sam­band med no­te­ring­ar, fö­re­trä­de­se­mis­sio­ner, of­fent­li­ga upp­köp­ser­bju­dan­den, åter­köps- och in­lö­sen­pro­gram och and­ra ka­pi­tal­mark­nads­trans­ak­tio­ner. Ola bi­trä­der även no­te­ra­de bo­lag med bo­lags­stäm­mor samt ak­tie- och ak­ti­e­re­la­te­ra­de in­ci­ta­ments­pro­gram, och läm­nar råd av­se­en­de fi­nan­si­ell re­gle­ring. Ola har om­fat­tan­de er­fa­ren­het av eta­ble­ring av risk­ka­pi­tal­fon­der och and­ra fond­struk­tu­rer. Ola är ran­kad som en av de le­dan­de ju­ris­ter­na in­om ka­pi­tal­mark­nad av Chambers and Partners och är re­kom­men­de­rad av Legal 500.

 

Chambers Europe Leading Individual 2018 Chambers global leadind individuel 2018
He is solution-oriented and creates an excellent atmosphere for co-operation
Easy to access, creative and keen to find solutions
 • CV

 • 2015–

  Partner, Hamilton

 • 2008–2015

  Partner, Törngren Magnell

 • 2005–2008

  Chefsjurist, Alfred Berg och ABN Amro Bank

 • 1995–2005

  Associate, Vinge

 • 1994

  Jur kand, Stockholms universitet

 • 1991

  Ekon kand, Linköpings universitet