Corporate | M&A Uppdrag

Hamilton har agerat rådgivare till ägarna av Bergfalk

Hamilton har age­rat råd­gi­va­re till ägar­na av Bergfalk vid för­sälj­ning­en till Litorina. Bergfalk grun­da­des 1840 och är idag en le­dan­de le­ve­ran­tör och för­äd­la­re av hög­kva­li­ta­ti­va pro­duk­ter främst in­om kött, fisk och skal­djur. Huvudkontoret Stockholm och bo­la­get har drygt 120 an­ställ­da. Bergfalk är kän­da för sin för­äd­ling av pre­mi­um­pro­duk­ter och si­na skräd­dar­syd­da le­ve­ran­ser. Bolaget har vi­sat stark or­ga­nisk till­växt un­der de se­nas­te åren och om­sat­te 500 mil­jo­ner kro­nor 2016.