Insolvens och rekonstruktion Publikationer

”Det viktigaste är att maximera värdet och minimera skadan”

Att väl­ja rätt in­sol­vens­för­fa­ran­de in­ne­bär många kom­pli­ce­ra­de ju­ri­dis­ka över­vä­gan­den. Advokat Hans Renman på Hamilton iden­ti­fi­e­rar vik­ti­ga fak­to­rer att över­vä­ga in­nan be­slut.

Du hit­tar ar­ti­keln här!

Aktuellt

Se fler Publikationer