TMT | IP Uppdrag

Hamilton legal rådgivare till Firstcom

Hamilton har bi­trätt Firstcom som le­gal råd­gi­va­re I sam­band med för­vär­vet av Nordich Technology Distributors AB och Nortechvoip AB (“Nortech”). Nortech be­dri­ver versk­sam­het med ut­veck­ling av ip-te­le­fo­ni­lös­ning­ar och tjäns­ter in­om moln­ba­se­ra­de te­le­fon­väx­el­lös­ning­ar för fö­re­tag.

Firstcoms för­värv av Nortech är ett stra­te­giskt för­värv för in­trä­de på den svens­ka mark­na­den för moln­ba­se­ra­de ip-te­le­fo­ni­lös­ning­ar. Firstcom be­dri­ver re­dan en snabbt väx­an­de verk­sam­het i Danmark, Tyskland, Polen och England. Nortechs verk­sam­het är un­der stark till­växt i en in­tres­sant mark­nad. Hamilton Advokatbyrå har bi­trätt Firstcom med ju­ri­disk råd­giv­ning i sam­ban­de med ge­nom­fö­ran­det av för­vär­vet.

Hamiltons team be­stod av

Thomas Nygren, Gustav Thorslund, Mikaela Alderhorn and Lovisa Levin.