Corporate | M&A Uppdrag

Hamilton har företrätt MTG

Hamilton har företrätt MTG i sam­band med dess för­värv av Kongregate Inc., en ame­ri­kans­ka pub­li­cist och ut­veck­la­re av spel, från dess äga­re GameStop Corp. Transaktionen är ba­se­rad på en vär­de­ring av bo­la­get (Enterprise Value) om USD 55 mil­jo­ner och är vill­ko­rad av myn­dig­hets­god­kän­nan­den och öv­ri­ga vill­kor.

Läs press­re­le­a­sen här

Hamiltons team be­står av

Mats Johnsson, Charles Andersson och Joachim Funariu.