Anbudsunderlag Nyhet

Fastställt ackord för Componenta Främmestad AB

Skaraborgs tings­rätt har den 26 ju­ni 2017 hål­lit bor­ge­närs­sam­man­trä­de om of­fent­ligt ac­kord av­se­en­de Componenta Främmestad AB.

Borgenärerna rös­ta­de för ac­kor­det och tings­rät­ten fast­ställ­de där­ef­ter ac­kords­för­sla­get i be­slut av den 3 ju­li 2017. Tingsrätten har för­ord­nat ad­vo­kat Hans Renman att ut­ö­va till­syn över att Componenta Främmestad AB full­gör sitt åta­gan­de en­ligt ac­kor­det.

För frå­gor rö­ran­de ac­kor­det kon­tak­ta ad­vo­ka­ten Tomas Johansson via com­po­nen­ta@ha­mil­ton.se.

Tingsrättens be­slut